Színházi és filmszínész - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színházi és filmszínész
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A színházi és filmszínész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítõ részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel elõkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetõségeirõl tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különbözõ technikájú bábokat készít
Az elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi elõadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja,
fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi elõadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezõeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közremûködik, megfelelõ beszéd- és
mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentõségû szerepben -
gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási
módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi mûködés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti
és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tûzvédelmi szabályokat

Bábszínész elágazás:
A bábjáték mûfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába
építi
Alkalmazkodik az elõadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különbözõ játékstílusok alkalmazásával, a
bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezõi utasítások betartásával elemzõ
készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával
szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentõs alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában,
meghatározott játékstílusban, megfelelõ intenzitással és technikai színvonalon
megjeleníti színpadi elõadás, filmfelvétel során
A színház- és filmmûvészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Elõadómûvész elágazás:
Ellátja az elõadómûvészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyûjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiummûsorát
Elvégzi az elõadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az elõadás beszéd-, ének- és
mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különbözõ mûfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerû formában
szólaltatja meg pódium-mûsorában

Színész I. ráépülés:
Dramaturgiailag jelentõs feladatának, fõszerepének hallható (dikció), látható (akció)
elemeit professzionális színpadi elõadás feltételrendszerén belül koncentráltan,
alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva,
alkotótársaival együttmûködve, mûvészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait,
beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körû gyakorlati és elmélyült szakmai
elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színmûvészet mûfaji
sokszínûsége szerint szélesíti, azok kifejezõerejét fokozza
Felsõfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, mûvészeti oktatásban is
közremûködhet

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 215 01
Gyakorló hangszerkészítő és –javító (a hangszercsoport megjelölésével)
54 212 08
Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
54 212 02
Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
54 212 03
Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
55 212 02
Artista I. (a szakmairány megnevezésével)
54 212 06
Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
54 212 04
Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
54 212 05
Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)

A képzés feltételei

A színházi és filmszínész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 3000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 52 212 02 azonosító számú, Színházi és filmszínész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A színházi és filmszínész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével

A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott tartalmú
mestermunka beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban elõírt színpadi gyakorlat (három év) teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu