Színész I. - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színész I.
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A színész i. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítõ részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel elõkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetõségeirõl tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különbözõ technikájú bábokat készít
A szakképesítés-elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi elõadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi elõadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezõeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közremûködik, megfelelõ beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentõségû szerepben -gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi mûködés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tûzvédelmi szabályokat

Bábszínész szakképesítés-elágazás:
A bábjáték mûfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
Alkalmazkodik az elõadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különbözõ játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezõi utasítások betartásával elemzõ készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentõs alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelõ intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi elõadás, filmfelvétel
során
A színház- és filmmûvészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Elõadómûvész szakképesítés-elágazás:
Ellátja az elõadómûvészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyûjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiummûsorát
Elvégzi az elõadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az elõadás beszéd-, ének- és mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különbözõ mûfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerû formában szólaltatja meg pódiummûsorában

Színész I. szakképesítés-ráépülés:
Dramaturgiailag jelentõs feladatának, fõszerepének hallható (dikció), látható (akció) elemeit professzionális színpadi elõadás feltételrendszerén belül koncentráltan, alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva, alkotótársaival együttmûködve, mûvészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körû gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színmûvészet mûfaji sokszínûsége szerint
szélesíti, azok kifejezõerejét fokozza
Felsõfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, mûvészeti oktatásban is közremûködhet

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A színész i. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 52 212 02 0010 52 01 Bábszínész vagy 52 212 02 0010 52 02 Színházi és filmszínész vagy 52 212 02 0010 52 03 Vers- és prózamondó elõadómûvész
 • Előírt gyakorlat: 3 év
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 212 02 azonosító számú, Színész I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A színész i. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott tartalmú mestermunka beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal
A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban elõírt színpadi gyakorlat (három év) teljesítésérõl szóló igazolás
A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, elõadói gyakorlat során – repertoáron szereplõ produkcióban – eljátszott több jelentõs epizódszerep igazolása
A 4., 5., 6., és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, elõadói tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató, rendezõ, színész) bemutatása A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban elõírt színpadi gyakorlat (két év) teljesítésérõl szóló igazolás
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, elõadói gyakorlat során – repertoáron szereplõ produkcióban – eljátszott több jelentõs, illetve fõszerep igazolása
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu