Adóigazgatási szakügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Adóigazgatási szakügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01 0010 55 01
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK275_Allamhaztartasi_szakugyintezo_09.pdf

Az Adóigazgatási szakügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adóigazgatási szakügyintéző
Az állami adóhatóságnál:
Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen:
- közreműködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
- átveszi, előkészíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
- részt vesz az adózók tájékoztatásában,
- előkészíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illetőség igazolásokat,
- közreműködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében,
feldolgozásának előkészítésében, közreműködik a folyószámla kivonatok
egyeztetésében,
-előkészíti az adóügyi határozatokat.
Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közreműködik az
illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellenőrzésében,
elősegíti a végrehajtást.
Részt vesz az egyes ellenőrzések előkészítésében, lefolytatásában, így különösen:
- a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a működés megkezdését megelőző, a
bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellenőrzések előkészítésében és
végrehajtásában.
Közreműködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:
-a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
-a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások
végrehajtásában, előkészíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok
elbírálását.
A gazdaság területén:
- adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
- bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
- adózással kapcsolatos információkat gyűjt, nyilvántart, adatokat szolgáltat,
ellenőrzésre előkészít, ellenőrzésben közreműködik,
- elemzési feladatokat végez, szervez, ellenőriz.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző
Közreműködik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél
jelentkező feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló
elkészítésében.
Közreműködik az államháztartás szervezet működése, vagyon használata, hasznosítása
során jelentkező tervezési, előirányzat-felhasználási, előirányzat-módosítási, munkaerőgazdálkodási,
készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb
adatszolgáltatási feladatokban.
Közreműködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés
rendszere, módszere, ideértve a belső információs rendszer kialakításában.
Közreműködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez
szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását,
az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,
bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok
kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a
gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közreműködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra
vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a
szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat,
tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken
önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó
tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat előkészít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket,
javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közreműködik a feladatok belső koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.

Az Adóigazgatási szakügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2643-06 Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adóigazgatási szakmai feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adóigazgatási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


Az Adóigazgatási szakügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően
jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

Az Államháztartási szakügyintéző résszakképesítések:

-

Az Államháztartási szakügyintéző elágazások:

Adóigazgatási szakügyintéző
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Az Államháztartási szakügyintéző ráépülések:

-

Az Adóigazgatási szakügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Közösségi-civil szervező
Üzleti szakügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu