Államháztartási ügyintéző - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási ügyintéző - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Államháztartási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3910Egyéb ügyintézők


Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter

Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok
elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében,
megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve
feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.
Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi
költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások:
költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító
szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli,
hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges
adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök
munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói
oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon
előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk,
elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások
odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati
adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások
ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas
a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások,
az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való
alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaközreműködni a költségvetési pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, az államháztartási gazdálkodási jogszabályi előírásokat alkalmazni a közigazgatási és ennek részeként az adóhatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, a kincstári információs rendszert munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat alkalmazni az ellátottak, jogosultak, hallgatók járandóságaival, természetbeni, pénzbeli kifizetéseihez kapcsolódó feladatokat betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre/ állami tisztviselőkre vonatkozó előírásokat alkalmazni az államháztartási számvitel jogszabályt, információs rendszerét, közreműködni az államháztartási adatszolgáltatási feladatok ellátásában munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat számítógépes programcsomagokat használni közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a program lezárásáig irodai szoftvereket használni összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából feladatai elvégzéséhez telefont, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert és az államháztartási számviteli jogszabály által meghatározott informatikai eszközöket használni munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 344 02Államháztartási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 03Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 07Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
51 344 10Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés
51 344 09Adóügyintézőrészszakképesítés
51 344 06Pénzügyi projektmenedzser-asszisztensrészszakképesítés
54 343 01Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)szakképesítés
54 344 01Pénzügyi-számviteli ügyintézőszakképesítés
54 340 01Üzleti szolgáltatási munkatársszakképesítés
54 344 02Vállalkozási és bérügyintézőszakképesítés
54 344 03Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőszakképesítés

Az Államháztartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

Az 54 344 04 azonosító számú, Államháztartási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11502-12 Projektfolyamatok követése

11501-16 Projektfinanszírozás

11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

11514-14 Államháztartási feladatok

11513-16 Adóigazgatási feladatok

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása


Az Államháztartási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a
projekttervezés és ?finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a
szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza.
Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a
szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu