Szociális szakgondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális szakgondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 03
Megfeleltetés: Szociális gondozó, szervező
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozógerontológiai gondozó,
pszichiátriai gondozó,
szenvedélybeteg gondozó
szociális gondozó, szervező
fogyatékossággal élők gon-dozója
szociális gondozó és ápoló


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 54_762_03_Szocialis_szakgondozo.pdf

A Szociális szakgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátásá-ra. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmainformációk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre - konfliktusmegoldásra - konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - nyitott hozzáállásra - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladatmegoldási folyamat tervezésére - módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 762 02Gerontológiai gondozószakképesítés-ráépülés
55 762 04Pszichiátriai gondozószakképesítés-ráépülés
55 762 05Szenvedélybeteg gondozószakképesítés-ráépülés

A Szociális szakgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 762 03 azonosító számú, Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10556-12 Gondozási-ápolási feladatok

10574-12 Személyes gondoskodás

10575-12 Szociális szervezés

10576-12 Szakgondozási adminisztráció

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Szociális szakgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gya-korlatról szóló Napló bemutatása (leadása)?;
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemuta-tása (leadása)?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrá-ciós tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása?
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevé-kenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően le-galább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsá-tani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát meg-előzően legalább 10 nappal.
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézmé-nyeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
- ?Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gya-korlatról szóló Napló bemutatása (leadása)?;
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemuta-tása (leadása)?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminiszt-rációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása?
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási te-vékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó taní-tási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére al-kalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakem-ber irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Szociális szakgondozó résszakképesítések:

-

A Szociális szakgondozó ráépülések:

Gerontológiai gondozó
Pszichiátriai gondozó
Szenvedélybeteg gondozóAz oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu