Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 06
Megfeleltetés: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőSzociális- és gyermekvé-delmi ügyintéző
Szociális asszisztens
Rehabilitációs nevelő, segítő
Foglalkozás-szervező
Mentálhigiénés asszisztens


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyer-meki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabá-lyokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai in-formációk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminiszt-rációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatok-kal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamegfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket - segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében - a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 762 02Szociális asszisztensszakképesítés
54 762 01Rehabilitációs nevelő, segítőszakképesítés

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 06 azonosító számú, Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok

10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés

10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése


A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettan-
tervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésé-vel.
- Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére al-kalmas intézményekben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző résszakképesítések:

-

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu