Szenvedélybeteg gondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szenvedélybeteg gondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szenvedélybeteg gondozó
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 05
Megfeleltetés: Szenvedélybeteg-gondozó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozószenvedélybeteg gondozó
szociális gondozó, szervező
szociális gondozó és ápoló


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_762_05_Szenvedelybeteg_gondozo.pdf

A Szenvedélybeteg gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szenvedélybeteg gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézmé-nyi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellá-tására. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműkö-dik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre - konfliktusmegoldásra - konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - nyitott hozzáállásra - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladatmegoldási folyamat tervezésére - módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 762 03Szociális szakgondozószakképesítés

A Szenvedélybeteg gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 05 azonosító számú, Szenvedélybeteg gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10577-12 Addiktológiai gondozási feladatok

10578-12 Addiktológiai adminisztrációs feladatok


A Szenvedélybeteg gondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
o Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szenvedélybeteg gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
o A képzés során összegyűjtött, a szenvedélybeteg gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs
tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása
o Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szenvedélybeteg gon-dozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnö-kének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra szenvedélybetegek (pszichiátriai be-tegek) nappali ellátásában, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gya-korlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
o Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szenvedélybeteg gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
o A képzés során összegyűjtött, a szenvedélybeteg gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevé-kenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása
o Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szenvedélybeteg gon-dozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnö-kének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szak-mai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére al-kalmas szociális ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Szenvedélybeteg gondozó résszakképesítések:

-

A Szenvedélybeteg gondozó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu