Pszichiátriai gondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pszichiátriai gondozó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pszichiátriai gondozó
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 04
Megfeleltetés: Pszichiátriai gondozó
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3513Szociális gondozó, szakgon-dozópszichiátriai gondozó
szociális gondozó, szervező
szociális gondozó és ápoló


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 0
Az SzVK letöltése: 55_762_04_Pszichiatriai_gondozo.pdf

A Pszichiátriai gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pszichiátriai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézmé-nyi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellá-tására. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaolvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre - konfliktusmegoldásra - konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - nyitott hozzáállásra - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladatmegoldási folyamat tervezésére - módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - sportszerek használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 762 03Szociális szakgondozószakképesítés

A Pszichiátriai gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociai előképzettség
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 04 azonosító számú, Pszichiátriai gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10579-12 Pszichiátriai gondozási feladatok

10580-12 A pszichiátriai gondozás adminisztrációs feladatai


A Pszichiátriai gondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes pszichiátriai gondozási gyakorlatról szóló Napló be-mutatása (leadása)?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a pszichiátriai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékeny-ség során használt nyomtatvány-sablonok leadása?
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási tevékenységről készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének ren-delkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra pszichiátriai betegek, továbbá demens személyek nappali intézményében, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása
- ?Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes pszichiátriai gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)?;
- ?A képzés során összegyűjtött, a pszichiátriai gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevé-kenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása?
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gon-dozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szak-mai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére al-kalmas szociális intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gya-korlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Pszichiátriai gondozó résszakképesítések:

-

A Pszichiátriai gondozó ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu