Kisgyermekgondozó, - nevelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisgyermekgondozó, - nevelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő
A szakképesítés OKJ száma: 54 761 02
Megfeleltetés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2432Csecsemő és kisgyermeknevelőGyermekek átmeneti otthona


Ágazati besorolás: Szociális
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 54_761_02_Kisgyermekgondozo_nevelo.pdf

A Kisgyermekgondozó, - nevelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy akti-vitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kap-csolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat - átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét - a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni - szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni - alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat - mondóka, vers, mese ?készletét? folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban - közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű al-kalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására - a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervez-ni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését - a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompeten-cia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző - alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozot-tan dönteni - segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését - enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást - a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, ill. tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie - felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével - felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt - a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni - munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosz-táshoz rugalmasan alkalmazkodik - a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatá-sa?), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására - ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 761 02Házi időszakos gyermekgondozórészszakképesítés

A Kisgyermekgondozó, - nevelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 761 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, - nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok

10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai

10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Kisgyermekgondozó, - nevelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban elívüli felnőttképzések esetén:etén)rt szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kor-mányrendelet szerintiak ismereteket átadni, motiváEgy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása
- A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése
- A 120 orló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelat kommunik20 orló Minimum 400 ölcsődei czségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés és 60 órás segítédelmi ellátinimum 400 ölcsődei czségfejlesztésről szótséggel rendelkező szociális szakember irányításával letölt 120 orló bölcsődei csoportban töltött összefüg
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az olai rendszerű szakképzés esetén:ött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelat kommunik20 orló Minimum 400 ölcsődei czségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségó modulzáró vizsga teljesn meghatár?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú? leadása
- Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása
- A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése
- A 120 orló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelésekommunik20 orló A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendel-kező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Kisgyermekgondozó, - nevelő résszakképesítések:

Házi időszakos gyermekgondozó

A Kisgyermekgondozó, - nevelő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu