Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
A szakképesítés OKJ száma: 32 720 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásúEgészségfejlesztési segítő


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2012
Az SzVK letöltése: 32_720_01_Egeszsegfejlesztesi_segito.pdf

Az Egészségfejlesztési segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munká-juk során kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irá-nyítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaFelismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egysze-rűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésé-ben, megoldásában. - Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. - Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problé-mákat. - Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irá-nyítja. - Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. - Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. - Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. - Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzá-tartozók mentális és fizikai állapotára is. - Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segít-séget hívni. - Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátításá-ra, az ápolást könnyítő eszközök használatára. - Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segít a családnak azok elhárításában. - Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt. - Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvénye-in. - Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét. - Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket. - Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismere-tek gyakorlati elsajátíttatásában. - Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek).Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására. - Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében. - Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egészségfejlesztési segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatá-rozott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 720 01 azonosító számú, Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában

11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

11497-12 Foglalkoztatás I

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Egészségfejlesztési segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az Egészségfejlesztési segítő résszakképesítések:

-

Az Egészségfejlesztési segítő ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu