Adóigazgatási szakügyintéz? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Adóigazgatási szakügyintéz? - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Adóigazgatási szakügyintéz?
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01
Megfeleltetés: (ide még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: Fels?fokú (érettségivel)
A szakképesítés tanulmányi területe: ()
A szakképesítés típusa:
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Adóigazgatási szakügyintéz? szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adóigazgatási szakügyintéz?
Az állami adóhatóságnál:
Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen:
- közrem?ködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
- átveszi, el?készíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
- részt vesz az adózók tájékoztatásában,
- el?készíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illet?ség igazolásokat,
- közrem?ködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében,
feldolgozásának el?készítésében, közrem?ködik a folyószámla kivonatok
egyeztetésében,
-el?készíti az adóügyi határozatokat.
Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közrem?ködik az
illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellen?rzésében,
el?segíti a végrehajtást.
Részt vesz az egyes ellen?rzések el?készítésében, lefolytatásában, így különösen:
- a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a m?ködés megkezdését megel?z?, a
bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellen?rzések el?készítésében és
végrehajtásában.
Közrem?ködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:
-a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
-a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások
végrehajtásában, el?készíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok
elbírálását.
A gazdaság területén:
- adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
- bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
- adózással kapcsolatos információkat gy?jt, nyilvántart, adatokat szolgáltat,
ellen?rzésre el?készít, ellen?rzésben közrem?ködik,
- elemzési feladatokat végez, szervez, ellen?riz.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéz?
Közrem?ködik a számvitelr?l szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél
jelentkez? feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló
elkészítésében.
Közrem?ködik az államháztartás szervezet m?ködése, vagyon használata, hasznosítása
során jelentkez? tervezési, el?irányzat-felhasználási, el?irányzat-módosítási, munkaer?gazdálkodási,
készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb
adatszolgáltatási feladatokban.
Közrem?ködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés
rendszere, módszere, ideértve a bels? információs rendszer kialakításában.
Közrem?ködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez
szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelel? bels? és küls? információk el?állítását, szolgáltatását,
az elszámolások, az adatok jogszer?ségének, szabályszer?ségének, megbízhatóságának,
bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közrem?ködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok
kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a
gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közrem?ködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra
vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a
szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehet?ségeket, korlátokat,
tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer m?ködtetésében, egyes területeken
önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvev?k sikeres együttm?ködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes kör? adminisztrációját, a kapcsolódó
tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat el?készít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket,
javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közrem?ködik a feladatok bels? koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Adóigazgatási szakügyintéz? képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
Szintvizsga: 0
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: óra

Választható képzési formák:


Az 55 344 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéz? megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:Az Adóigazgatási szakügyintéz? komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkez?nek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai el?képzettséggel és el?írt gyakorlattal.
Iskolai rendszer? szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap id?tartamú, összefügg? szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképz? évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelel?en
jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – el?írt határid?re történ? – leadása.

Az Adóigazgatási szakügyintéz? résszakképesítések:

-

Az Adóigazgatási szakügyintéz? ráépülések:

-Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu